Hóa học lớp 9 - Bài 48: Luyện tập về rượu Etylic, axit Axetic và chất béo

Hóa học lớp 9 - Bài 48: Luyện tập về rượu Etylic, axit Axetic và chất béo


Bài 1:

a) Chất có nhóm –OH: Rượu etylic, axit axetic.

Chất có nhóm – COOH: Axit axetic.

b) Chất tác dụng với K: Rượu etylic, axit axetic

Chất tác dụng với Zn: Axit axetic.

Chất tác dụng với NaOH: Axit axetic.

Chất tác dụng với K2CO3: Axit axetic.

Bài 3:

a) 2C2H5OH + 2Na \rightarrow  2C2H5ONa + H2

b) C2H5OH + 3O2\rightarrow 2CO2 + 3H2O

c) 2CH3COOH + 2K \rightarrow 2CH3COOK + H2

d) CH3COOH + C2H5OH\rightarrowCH3COOC2H5 + H2O

e) CH3COOH + Na2CO3\rightarrow2CH3COONa+CO2+H2O

f) 2CH3COOH + Mg \rightarrow (CH3COO)2Mg + H2

h) Chất béo + Kali hiđroxit \rightarrow glixerol + muối kali của các axit béo.

Bài 6:

a. Trong 10 lít rượu 80 có 0,8l rượu etylic nguyên chất. Vậy khối lượng rượu etylic là:

0,8 x 0,8 x 1000 = 640(g)

Phản ứng lên men rượu :

C2H5OH + O2\rightarrow CH3COOH + H2O

-Theo lí thuyết cứ 46g rượu khi lên men sẽ thu được 60g axit.

Vậy 640g khi lên men sẽ thu được  \({\textstyle{{640.60} \over {46}}}\)= 834,78g

Vì hiệu suất quá trình là 92% nên lượng axit thực tế thu được là:

\({\textstyle{{834,78.92} \over {100}}}\)= 768g

b. Khối lượng giấm ăn thu được là \({\textstyle{{768} \over 4}}.100\)= 19200g