Chương IV: Hidrocacbon. Nhiên liệu

Chương IV: Hidrocacbon. Nhiên liệu

Hóa học lớp 9 - Bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

Hóa học lớp 9 - Bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

Hóa học lớp 9 - Bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Hóa học lớp 9 - Bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Hóa học lớp 9 - Bài 36: Metan

Hóa học lớp 9 - Bài 36: Metan

Hóa học lớp 9 - Bài 37: Etilen

Hóa học lớp 9 - Bài 37: Etilen

Hóa học lớp 9 - Bài 38: Axetilen

Hóa học lớp 9 - Bài 38: Axetilen

Hóa học lớp 9 - Bài 39: Benzen

Hóa học lớp 9 - Bài 39: Benzen

Hóa học lớp 9 - Bài 40: Dầu mỏ và khí thiên nhiên

Hóa học lớp 9 - Bài 40: Dầu mỏ và khí thiên nhiên

Hóa học lớp 9 - Bài 41: Nhiên liệu

Hóa học lớp 9 - Bài 41: Nhiên liệu

Hóa học lớp 9 - Bài 42: Luyện tập chương IV: Hidrocacbon - Nhiên liệu

Hóa học lớp 9 - Bài 42: Luyện tập chương IV: Hidrocacbon - Nhiên liệu

Hóa học lớp 9 - Bài 43: Thực hành: Tính chất hóa học của Hidrocacbon

Hóa học lớp 9 - Bài 43: Thực hành: Tính chất hóa học của Hidrocacbon