Chương I: Các loại hợp chất vô cơ

Chương I: Các loại hợp chất vô cơ

Hóa học lớp 9 - Bài 1: Tinh chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit.

Hóa học lớp 9 - Bài 1: Tinh chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit.

Hóa học lớp 9 - Bài 10: Một số muối quan trọng

Hóa học lớp 9 - Bài 10: Một số muối quan trọng

Hóa học lớp 9 - Bài 11: Phân bón hóa học

Hóa học lớp 9 - Bài 11: Phân bón hóa học

Hóa học lớp 9 - Bài 12: Mốt quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Hóa học lớp 9 - Bài 12: Mốt quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Hóa học lớp 9 - Bài 13: Luyện tập chương 1: Các hợp chất vô cơ

Hóa học lớp 9 - Bài 13: Luyện tập chương 1: Các hợp chất vô cơ

Hóa học lớp 9 - Bài 14: Thực hành: Tính chất hóa học của bazo và muối

Hóa học lớp 9 - Bài 14: Thực hành: Tính chất hóa học của bazo và muối

Hóa học lớp 9 - Bài 2: Một số oxit quan trọng

Hóa học lớp 9 - Bài 2: Một số oxit quan trọng

Hóa học lớp 9 - Bài 3: Tính chất hóa học của axit

Hóa học lớp 9 - Bài 3: Tính chất hóa học của axit

Hóa học lớp 9 - Bài 4: Một số axit quan trọng

Hóa học lớp 9 - Bài 4: Một số axit quan trọng

Hóa học lớp 9 - Bài 5: Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit

Hóa học lớp 9 - Bài 5: Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit

Hóa học lớp 9 - Bài 6: Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit

Hóa học lớp 9 - Bài 6: Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit

Hóa học lớp 9 - Bài 7: Tính chất hóa học của bazo

Hóa học lớp 9 - Bài 7: Tính chất hóa học của bazo

Hóa học lớp 9 - Bài 8: Một số bazo quan trọng

Hóa học lớp 9 - Bài 8: Một số bazo quan trọng

Hóa học lớp 9 - Bài 9: Tính chất hóa học của muối

Hóa học lớp 9 - Bài 9: Tính chất hóa học của muối