Hóa học lớp 9 - Bài 16: Tính chất hóa học của kim loại

Hóa học lớp 9 - Bài 16: Tính chất hóa học của kim loại

I. Phản ứng của kim loại với phi kim:

1. Ở nhiệt độ cao, nhiều kim loại +  oxi →  oxit.

3Fe + 2O\rightarrow  Fe3O4 (nâu đen)

2. Ở nhiệt độ cao, kim loại + phi kim khác → muối.

2Na + Cl2  \rightarrow 2NaCl  

II. Phản ứng của kim loại với dung dịch axit:

Một số kim loại  + dung dịch axit → muối + giải phóng khí hidro

\(\begin{array}{l}Zn + {H_2}S{O_4} \to \\ZnS{O_4} + {H_2} \uparrow \end{array}\)

III. Phản ứng của kim loại với dung dịch muối:

Kim loại hoạt động mạnh hơn (trừ K, Na,Ca,Ba) có thể đẩy kim loại hoạt động hóa học yếu hơn ra khỏi dung dịch muối " muối mới và kim loại mới .

 

\(\begin{array}{l}Zn + CuS{O_4} \to \\ZnS{O_4} + Cu \downarrow \end{array}\)