Chương II: Kim loại

Chương II: Kim loại

Hóa học lớp 9 - Bài 15: Tính chất vật lý của kim loại

Hóa học lớp 9 - Bài 15: Tính chất vật lý của kim loại

Hóa học lớp 9 - Bài 16: Tính chất hóa học của kim loại

Hóa học lớp 9 - Bài 16: Tính chất hóa học của kim loại

Hóa học lớp 9 - Bài 17: Dãy hoạt động hóa học của kim loại

Hóa học lớp 9 - Bài 17: Dãy hoạt động hóa học của kim loại

Hóa học lớp 9 - Bài 18: Nhôm

Hóa học lớp 9 - Bài 18: Nhôm

Hóa học lớp 9 - Bài 19: Sắt

Hóa học lớp 9 - Bài 19: Sắt

Hóa học lớp 9 - Bài 20: Hợp kim sắt - Gang, thép

Hóa học lớp 9 - Bài 20: Hợp kim sắt - Gang, thép

Hóa học lớp 9 - Bài 21: Sự ăn mòn kim loại và sự bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

Hóa học lớp 9 - Bài 21: Sự ăn mòn kim loại và sự bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

Hóa học lớp 9 - Bài 23: Thực hành: Tính chất hóa học của nhôm và sắt

Hóa học lớp 9 - Bài 23: Thực hành: Tính chất hóa học của nhôm và sắt

Hóa học lớp 9 - Bài 24: Ôn tập học kì I

Hóa học lớp 9 - Bài 24: Ôn tập học kì I

Hóa học lớp 9 -Bài 22: Luyện tập chương 2: Kim Loại

Hóa học lớp 9 -Bài 22: Luyện tập chương 2: Kim Loại