Chương V: Dẫn xuất của Hidrocacbon. Polime

Chương V: Dẫn xuất của Hidrocacbon. Polime

Hóa học lớp 9 - Bài 44: Rượu Etylic

Hóa học lớp 9 - Bài 44: Rượu Etylic

Hóa học lớp 9 - Bài 45: Axit axetic

Hóa học lớp 9 - Bài 45: Axit axetic

Hóa học lớp 9 - Bài 46: Mối liên hệ giữa Etilen, Rượu Etylic và Axit Axetic

Hóa học lớp 9 - Bài 46: Mối liên hệ giữa Etilen, Rượu Etylic và Axit Axetic

Hóa học lớp 9 - Bài 47: Chất béo

Hóa học lớp 9 - Bài 47: Chất béo

Hóa học lớp 9 - Bài 48: Luyện tập về rượu Etylic, axit Axetic và chất béo

Hóa học lớp 9 - Bài 48: Luyện tập về rượu Etylic, axit Axetic và chất béo

Hóa học lớp 9 - Bài 49: Thực hành: Tính chất của rượu và axit

Hóa học lớp 9 - Bài 49: Thực hành: Tính chất của rượu và axit

Hóa học lớp 9 - Bài 50: Glucozơ

Hóa học lớp 9 - Bài 50: Glucozơ

Hóa học lớp 9 - Bài 51: Saccarozơ

Hóa học lớp 9 - Bài 51: Saccarozơ

Hóa học lớp 9 - Bài 52: Tinh bột và Xenlulozơ

Hóa học lớp 9 - Bài 52: Tinh bột và Xenlulozơ

Hóa học lớp 9 - Bài 53: Protein

Hóa học lớp 9 - Bài 53: Protein

Hóa học lớp 9 - Bài 54: Polime

Hóa học lớp 9 - Bài 54: Polime

Hóa học lớp 9 - Bài 55: Tính chất của gluxit

Hóa học lớp 9 - Bài 55: Tính chất của gluxit

Hóa học lớp 9 - Bài 56: Ôn tập cuối năm

Hóa học lớp 9 - Bài 56: Ôn tập cuối năm