Chương III: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Chương III: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Hóa học lớp 9 - Bài 25: Tính chất của phi kim

Hóa học lớp 9 - Bài 25: Tính chất của phi kim

Hóa học lớp 9 - Bài 26: Clo

Hóa học lớp 9 - Bài 26: Clo

Hóa học lớp 9 - Bài 27: Cacbon

Hóa học lớp 9 - Bài 27: Cacbon

Hóa học lớp 9 - Bài 28: Các oxit của Cacbon

Hóa học lớp 9 - Bài 28: Các oxit của Cacbon

Hóa học lớp 9 - Bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat

Hóa học lớp 9 - Bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat

Hóa học lớp 9 - Bài 30: Silic. Công nghiệp Silicat

Hóa học lớp 9 - Bài 30: Silic. Công nghiệp Silicat

Hóa học lớp 9 - Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Hóa học lớp 9 - Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Hóa học lớp 9 - Bài 32: Luyện tập chương 3: Phi kim - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Hóa học lớp 9 - Bài 32: Luyện tập chương 3: Phi kim - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Hóa học lớp 9 - Bài 33: Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

Hóa học lớp 9 - Bài 33: Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng