Tuần 7 Ngữ văn 11

Tuần 7 Ngữ văn 11

Chiếu cầu hiền của Ngô Thì Nhậm

Chiếu cầu hiền của Ngô Thì Nhậm

Xin lập khoa luật của Nguyễn Trường Tộ

Xin lập khoa luật của Nguyễn Trường Tộ

Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng

Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng