Tiểu sử tóm tắt

Tiểu sử tóm tắt

TIỂU SỬ TÓM TẮT

I.Mục đích,yêu cầu của tiểu sử tóm tắt

1/Tiểu sử tóm tắt là gì? Đó là một văn bản thông tin một cách khách quan trung thực những nét cơ bản về cuộc đời và sự nghiệp của một cá nhân.

2/Mục đích:Nhằm giới thiệu cho người đọc,người nghe về cuộc đời, sự nghiệp, cống hiến của người được nói tới.

- Những hiểu biết đó giúp cho người quản lí tìm hiểu,theo dõi và sắp xếp,phân công công việc hợp lí,hiệu quả.

- Ngoài ra nắm được tóm tắt tiểu sử của nhà văn,nhà thơ chúng ta có cơ sở hiểu đúng ,hiểu sâu về tác phẩm của họ.

3/Yêu cầu:

-        Thông tin: khách quan,chính xác về người được nói tới.Do đó phải ghi cụ thể,chính xác về số liệu,mốc thời gian,thành tích, đóng góp nổi bậc của người được nói đến

-        Nội dung và độ dài: Cần phù hợp với mục đích viết tóm tắt

-        Văn phong:Cần cô đọng,trong sáng,không sử dụng biện pháp tu từ

II. Cách viết tiểu sử tóm tắt:

1/Chọn tài liệu:

-        Yêu cầu của nội dung và các tài liệu sưu tầm:Chính xác,chân thực, đầy đủ,tiêu biểu.

-        Đọc và tìm ý: Đọc và nắm được nội dung chính của tài liệu và sưu tập để tìm các ý chính của bản tiểu sử cần tóm tắt.

 2/Viết tiểu sử tóm tắt:

-        Giới thiệu về nhân thân của người được giới thiệu:họ tên,năm sinh,quê quán,gia đình,học vấn.

-        Hoạt động xã hội của người được giới thiệu làm gì, ở đâu,mối quan hệ với mọi người.

-        Những đóng góp,những thành tích tiêu biểu của người được giới thiệu

-        Đánh giá chung về người được giới thiệu..