Bài 10: Thực hành Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và vùng núi trẻ trên bản đồ

Bài 10: Thực hành Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và vùng núi trẻ trên bản đồ

Bài 10 THỰC HÀNH: NHẬN XÉT VỀ SỰ PHÂN BỐ CÁC VÀNH ĐAI ĐỘNG ĐẤT, NÚI LỬA VÀ CÁC VÙNG NÚI TRẺ TRÊN BẢN ĐỒ

1. Xác định được trên bản đồ các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ.

2. Sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên bản đồ:

* Vùng có núi lửa, động đất:

·        Vành đai núi lửa Thái Bình Dương.

·        Khu vực Địa Trung Hải.

·        Khu vực Đông Phi.

* Vùng núi trẻ tiêu biểu:

·        Hi- ma- lay- a

·        Coóc đi e, An- đet

·        An pơ, Cap ca…

3. Mối quan hệ giữa sự phân bố các vành đai động đất núi lửa và các vùng núi trẻ với các mảng kiến tạo của thạch quyển:

·        Sự phân bố của động đất núi lửa và các vùng núi trẻ thường trùng khớp với nhau.

·        Các vành đai động đất núi lửa, các vùng núi trẻ thường nằm ở các vùng tiếp xúc của các mảng kiến tạo của thạch quyển.

·        Nguyên nhân: Khi các mảng kiến tạo dịch chuyển xô chờm vào nhau hay tách dãn xa nhau thì tại vùng tiếp xúc giữa chúng sẽ là nơi xảy ra các hiện tượng động đất, núi lửa và các hoạt động tạo núi.