Chương 2 - Cảm ứng

Chương 2 - Cảm ứng

Bài 26: Cảm ứng ở động vật

Bài 26: Cảm ứng ở động vật

Bài 27: Cảm ứng ở động vật (tiếp theo)

Bài 27: Cảm ứng ở động vật (tiếp theo)

Bài 28: Điện thế nghỉ

Bài 28: Điện thế nghỉ

Bài 29: Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh

Bài 29: Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh

Bài 30: Truyền tin qua xináp

Bài 30: Truyền tin qua xináp

Bài 31: Tập tính của động vật

Bài 31: Tập tính của động vật

Bài 32: Tập tính của động vật (tiếp theo)

Bài 32: Tập tính của động vật (tiếp theo)