Chương 1 - Chuyển Hoá Vật Chất và Năng Lượng

Chương 1 - Chuyển Hoá Vật Chất và Năng Lượng

BÀI 1: SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ

BÀI 1: SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ

BÀI 2: QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG CÂY

BÀI 2: QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG CÂY

BÀI 3: THOÁT HƠI NƯỚC

BÀI 3: THOÁT HƠI NƯỚC

BÀI 4: CÁC NGUYÊN TỐ KHOÁNG DINH DƯỠNG THIẾT YẾU VÀ VAI TRÒ CỦA CHÚNG

BÀI 4: CÁC NGUYÊN TỐ KHOÁNG DINH DƯỠNG THIẾT YẾU VÀ VAI TRÒ CỦA CHÚNG

BÀI 5: DINH DƯỠNG NITƠ Ở THỰC VẬT

BÀI 5: DINH DƯỠNG NITƠ Ở THỰC VẬT

BÀI 6: DINH DƯỠNG NITƠ Ở THỰC VẬT (tiếp theo)

BÀI 6: DINH DƯỠNG NITƠ Ở THỰC VẬT (tiếp theo)

BÀI 8: QUANG HỢP Ở THỰC VẬT

BÀI 8: QUANG HỢP Ở THỰC VẬT

Bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM

Bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM

Bài 10: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

Bài 10: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

Bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng

Bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng

Bài 12: Hô hấp ở thực vật

Bài 12: Hô hấp ở thực vật

Bài 13: Thực hành Phát hiện diệp lục và carôtenôit

Bài 13: Thực hành Phát hiện diệp lục và carôtenôit

Bài 14: Thực hành Phát hiện hô hấp ở thực vật

Thực hành Phát hiện diệp lục và carôtenôit

Bài 15: Tiêu hóa ở động vật

Bài 15: Tiêu hóa ở động vật

Bài 16: Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo)

Bài 16: Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo)

BÀI 17: HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT

HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT

BÀI 18 - TUẦN HOÀN MÁU

TUẦN HOÀN MÁU

BÀI 20: CÂN BẰNG NỘI MÔI

CÂN BẰNG NỘI MÔI

BÀI 24: ỨNG ĐỘNG

HƯỚNG ĐỘNG