Bài 30: Truyền tin qua xináp

Bài 30: Truyền tin qua xináp

TRUYỀN TIN QUA XINÁP

 

I. KHÁI NIỆM XINÁP

- Xináp là diện tiếp xúc giữa bào thần kinh với tế bào thần kinh, giữa bào thần kinh tế bào khác như tế bào cơ, tế bào tuyến…
 

II. CẤU TẠO CỦA XINÁP

- Có 2 loại xináp: xináp hóa học và xináp điện.


Hình: Các loại xináp
 

1. Cấu tạo xináp hóa học:

Gồm:

   + Chuỳ xi áp chứa ti thể, bóng chứa chất trung gian hoá học

   + Màng trước.

   + Khe xináp.

   + Màng sau có thụ quan tiếp nhận chất trung gian hoá học.


Hình: Cấu tạo của xinap
 

2. Đặc điểm:

- Mỗi xináp chỉ chứa một loại chất trung gian hóa học.

- Chất trung gian hóa học phổ biến ở động vật là axetincolin và nỏadrenalin.
 

III. QUÁ TRÌNH TRUYỀN TIN QUA XINÁP.


 

  Quá trình truyền tin qua xináp gồm 3 giai đoạn:

- Xung thần kinh lan truyền đến chùy xi náp và làm Ca2+ đi vào trong chùy xináp.

- Ca2+ làm cho các bóng chứa chất trung gian hóa học gắn vào màng trước và vỡ ra. Chất trung gian hóa học đi qua khe xi náp đến màng sau.

- Chất trung gian hóa học gắn vào thụ thể ở màng sau xináp làm xuất hiện điện thế hoạt động ở màng sau. Điện thế hoạt động hình thành lan truyền đi tiếp.