Chương 1: Khối đa diện

Chương 1: Khối đa diện

BÀI 1: KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN

BÀI 1: KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN

BÀI 2: KHỐI ĐA DIỆN LỒI VÀ KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU

BÀI 2: KHỐI ĐA DIỆN LỒI VÀ KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU

BÀI 3: KHÁI NIỆM VỀ THỂ TÍCH CỦA KHỐI ĐA DIỆN

Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện