Bài 2: Cộng trừ và nhân số phức

Bài 2: Cộng trừ và nhân số phức

Bài 2: Cộng trừ và nhân số phức

1. Công thức cộng, trừ và nhân hai số phức


 

2. Nhận xét

·