Bài 3: Phép chia số phức

Bài 3: Phép chia số phức

Bài 3: Phép chia số phức

1. Phép chia hai số phức

Cho hai số phức \({z_1} = a + bi,{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {z_2} = c + di{\mkern 1mu} (a,b,c,d \in \mathbb{R}),\)


 

(Nhân cả tử và mẫu với a- bi)

(số phức liên hợp của mẫu).

2. Chú ý