Sinh học lớp 7 - Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày

Sinh học lớp 7 - Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày

Bài tập

Tên ĐV

Đặc điểm

Trùng biến hình

Trùng giày

1

Cấu tạo

 

 

 

 

 

Di chuyển

- Gồm 1 tế bào có:

+ Chất nguyên sinh lỏng, nhân

+ Không bào tiêu hoá, không bào co bóp.

 

- Nhờ chân giả (do chất nguyên sinh dồn về 1 phía).

- Gồm 1 tế bào có:

+ Chất nguyên sinh lỏng, nhân lớn, nhân nhỏ.

+ 2 không bào co bóp, không bào tiêu hoá, rãnh miệng, hầu.

+ Lông bơi xung quanh cơ thể.

- Nhờ lông bơi.

2

Dinh dưỡng

- Tiêu hoá nội bào.

 

 

- Bài tiết: chất thừa dồn đến không bào co bóp và thải ra ngoài ở mọi nơi.

- Thức ăn qua miệng tới hầu tới không bào tiêu hoá và biến đổi nhờ enzim.

- Chất thải được đưa đến không bào co bóp và qua lỗ để thoát ra ngoài.

3

Sinh sản

Vô tính bằng cách phân đôi cơ thể.

- Vô tính bằng cách phân đôi cơ thể theo chiều ngang.

- Hữu tính: bằng cách tiếp hợp.