Sinh học lớp 7 - Bài 17: Một số ngành giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành giun đốt

Sinh học lớp 7 - Bài 17: Một số ngành giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành giun đốt

I. Tìm hiểu một số giun đốt thường gặp:

- Giun đốt có nhiều loài: Vắt đỉa, róm biển, giun đỏ.

- Sống ở các môi trường đất ẩm, nước, lá cây...

- Giun đốt có thể sống tự do, định cư hay chui rúc...
- Sự đa dạng của giun đốt: 

STT

            Đa dạng

Đại diện

Môi trường sống

Lối sống

1

Giun đất

- Đất ẩm

- Chui rúc.

2

Đỉa

- Nước ngọt, mặn, nước lợ.

- Kí sinh ngoài.

3

Rươi

- Nước lợ.

- Tự do.

4

Giun đỏ

- Nước ngọt.

- Định cư.

5

Vắt

- Đất, lá cây.

- Tự do.

6

Róm biển

- Nước mặn.

- Tự do.

 

II. Vai trò của giun đốt:

- Lợi ích: Làm thức ăn cho người và động vật, làm cho đất tơi xốp ,thoáng khí, màu mỡ.

- Tác hại: Hút máu người và động vật→ Gây bệnh.