Sinh học lớp 7 - Bài 24: Đa dạng và vai trò của lớp giác xác

Sinh học lớp 7 - Bài 24: Đa dạng và vai trò của lớp giác xác

I. Tìm hiểu một số ngành giáp xác khác:

- Giáp xác có số lượng loài lớn, sống ở các môi trường khác nhau, có lối sống phong phú.

Đặc điểm

Đại diện

Kích thước

Cơ quan

di chuyển

Lối sống

Đặc điểm khác

1.  Mọt ẩm

Nhỏ

Chân

Ở cạn

Thở  bằng  mang

2.  Sun

Nhỏ

 

Cố định

Sống bám vào vỏ tàu

3.  Rận nước

Rất nhỏ

Đôi râu lớn

Sống tự do

Mùa hạ sinh toàn con cái

4.  Chân kiếm

Rất nhỏ

Chân kiếm

Tự do, kí sinh

kí sinh: phần phụ tiêu giảm

5. Cua đồng

Lớn

Chân bò

Hang hốc

Phần bụng tiêu giảm

6.  Cua nhện

Rất lớn

Chân bò

Đáy biển

Chân dài giống nhện

7.  Tôm ở nhờ

Lớn

Chân bò

Ẩn vào vỏ ốc

Phần bụng vỏ mỏng, mềm


 

 

 

 
 

II. Vai trò của lớp giác xác

- Lợi ích:

+ Là nguồn thức ăn của cá

+ Là nguồn cung cấp thực phẩm

+ Là nguồn lợi xuất khẩu.

- Tác hại:

+Có hại cho giao thong đường thủy

+ Có hại cho nghề cá.

+ Truyền bệnh giun sán