Di truyền học - Chương 1: Cơ Chế Di Truyền Và Biến Dị

Di truyền học - Chương 1: Cơ Chế Di Truyền Và Biến Dị

BÀI 1: GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN

BÀI 1: GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN.

Bài 2: Phiên mã và dịch mã

Bài 2: Phiên mã và dịch mã

BÀI 3: ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG GEN

BÀI 3: ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG GEN

Bài 4: Đột biến gen

Bài 4: Đột biến gen

Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể