Di truyền học - Chương 4: Ứng Dụng Di Truyền Học

Di truyền học - Chương 4: Ứng Dụng Di Truyền Học

Bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

Bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

Bài 19: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào

Bài 19: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào

Bài 20: Tạo giống mới nhờ công nghệ gen

Bài 20: Tạo giống mới nhờ công nghệ gen