Sinh thái học - Chương 3: Hệ Sinh Thái, Sinh Quyển Và Bảo Vệ Môi Trường

Sinh thái học - Chương 3: Hệ Sinh Thái, Sinh Quyển Và Bảo Vệ Môi Trường

Bài 42: Hệ sinh thái

Bài 42: Hệ sinh thái

Bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái

Bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái

Bài 44: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển

Bài 44: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển

Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái

Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái