Di truyền học - Chương 2: Tính Quy Luật Của Hiện Tượng Di Truyền

Di truyền học - Chương 2: Tính Quy Luật Của Hiện Tượng Di Truyền

Bài 8: Quy luật Menđen Quy luật phân li

Bài 8: Quy luật Menđen Quy luật phân li

Bài 9: Quy luật phân li độc lập

Bài 9: Quy luật phân li độc lập

Bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

Bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen

Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen

Bài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân

Bài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân

Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự Biểu hiện của gen

Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự Biểu hiện của gen