Chương IV: Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỷ X

Chương IV: Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỷ X

Lịch sử lớp 6 - Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương

Lịch sử lớp 6 - Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương

Lịch sử lớp 6 - Bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938

Lịch sử lớp 6 - Bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938