Lịch sử lớp 6 - Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương

Lịch sử lớp 6 - Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương

1.Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào?

a/ Hoàn cảnh:

   - Cuối thế kỉ IX, ở Trung Quốc, Nhà Đường suy yếu nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra.

   - Nhân cơ hội đó Khúc Thừa Dụ nổi dậy giành quyền tự chủ.

b/ Diễn biến:

   - Được dân ủng hộ, giữa năm 905, Khúc Thừa Dụ đem quân đánh chiếm Tống Bình rồi tự xư­ng là Tiết độ sứ xây dựng một chính quyền tự chủ.

c/ Kết quả:

   - Đầu 906 vua Đường buộc phải phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ An Nam đô hộ.

d/ Việc làm của Khúc Hạo:

   - Chia lại các khu vực hành chính.

   - Cử người trông coi mọi việc đến tận xã.

   - Định lại mức thuế.

   - Bãi bỏ các thứ lao dịch thời Bắc thuộc.

   - Lập lại sổ hộ khẩu.

=> Mục đích : Xây dựng chính quyền tự chủ, bảo đảm cuộc sống của nhân dân.

2.Dư­ơng Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán (930- 931)

- Âm mưu của nhà Nam Hán: có ý định xâm lược nước ta.

- Phía ta: Khúc Hạo đã gửi con trai mình là Khúc Thừa Mỹ sang làm con tin.

- Diễn biến:

    + Mùa thu năm 930, quân Nam Hán bắt đầu đánh nước ta, Khúc Thừa Mỹ chống cự không nổi đã bị bắt về Trung Quốc, nước ta bị nhà Nam Hán  đô hộ.

    + Năm 931, Dư­ơng Đình Nghệ đem quân từ Thanh Hoá ra Bắc bao vây, tấn công thành Tống Bình, chặn đánh quân tiếp viên.

- Kết quả: Quân Nam Hán bị đánh bại, Dư­ơng Đình Nghệ xưng là Tiết độ sứ, tiếp tục xây dựng nền tự chủ.