Lịch sử lớp 6 - Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Đông

Lịch sử lớp 6 - Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Đông

1. Các quốc gia cổ đại phư­ơng Đông được hình thành ở đâu và từ bao giờ?

- Các quốc gia này đều được hình thành ở l­ưu vực những con song lớn: Sông Nin (Ai Cập); sông Trường Giang và Hoàng Hà (Trung Quốc); sông Ấn, sông Hằng (Ấn Độ).

- Đó là những vùng đất đai màu mỡ, phì nhiêu, đủ nước t­ưới quanh năm để trồng lúa nước. Xã hội cổ đại phương Đông gồm có 2 tầng lớp:

+ Thống trị: quý tộc (vua, quan, chúa đất);

+ Bị trị: gồm có nông dân và nô lệ (nô lệ có than phận thấp hèn nhân xã hội).

Luật Hammurabi là bộ luật đầu tiên xuất hiện ở các quốc gia cổ đại phương Đông, bảo vệ 1 quyền lợi cho giai cấp thống trị.

2. Nhà nước chuyên chế cổ đại phương Đông

Sơ đồ nhà nước cổ đại phương Đông:

Vua

¯

Quý tộc quan lại

¯

Nông dân

¯

Nô lệ