Lịch sử lớp 6 - Bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938

Lịch sử lớp 6 - Bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938

1. Ngô Quyền chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán nh­ư thế nào?

- Năm 937, Kiều Công Tiễn giết Dương Đình Nghệ, Được tin Ngô Quyền kéo quân ra Bắc trị tội Kiều Công Tiễn, Kiều Công Tiễn cầu cứu quân Nam Hán.
- Năm 938, quân Nam Hán vào nước ta, theo đường sông Bạch Đằng.

- Ngô Quyền đã cho xây dựng một trận địa cọc ngầm ở sông Bạch Đằng và cho quân mai phục hai bên bờ sông.  

2. Chiến Thắng Bạch Đằng năm 938

- Diễn biến:

  • Cuối năm 938, quân Nam Hán đã kéo vào cửa biển nước ta.
  • Ngô Quyền đã cho Nguyễn Tất Tô chỉ huy một toán nghĩa quân dùng thuyền nhẹ ra khiêu chiến, nhử địch vào trận địa phục kích của ta.
  • Khi nước "triều bắt đầu rút, Ngô Quyền dốc toàn lực đánh quật trở lại.

- Kết quả:

  • Quân Nam Hán thua to. Vua Nam Hán hoảng hốt ra lệnh thu quân về nước
  • Trận Bạch Đằng của Ngô Quyền kết thúc hoàn toàn thắng lợi.

- Ý nghĩa lịch sử: Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 đã chấm dứt hơn 1000 năm Bắc thuộc của dân tộc ta, mở ra thời kì độc lập lâu dài của đất nước.