Lịch sử lớp 6 - Bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán

Lịch sử lớp 6 - Bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán

1. Hai Bà Trưng đã làm gì sau khi giành lại được độc lập?

- Trưng Trắc được suy tôn làm vua (Trưng Vương) đóng đô ở Mê Linh.

- Phong chức tước cho những người có công.

- Lập lại chính quyền.

- Các Lạc tướng được quyền cai quản các huyện.

- Xá thuế 2 năm cho dân.

- Xoá bỏ chế độ lao dịch và binh pháp cũ.

2. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (42- 43) đã diễn ra như thế nào?

- Năm 42, Mã Viện chỉ huy 2 vạn quân, tấn công ta ở Hợp Phố. Nhân dân ta ở Hợp Phố đã anh dũng chống trả.

- Sau khi chiếm được Hợp Phố, Mã Viện đã chia quân thành 2 đạo thủy và bộ tiến vào nước ta, 2 cánh quân này gặp nhau ở Lãng Bạc.

- Hai Bà Trưng kéo quân đến Lãng Bạc để nghênh chiến rất quyết liệt.

-Thế  giặc mạnh, ta phải lùi về giữ Cổ Loa và Mê Linh, rồi Cấm Khê nghĩa quân chiến đấu  quyết liệt.

- Tháng 3 năm 43 (ngày 6 tháng 2 âm lịch) Hai Bà Trưng đã hy sinh ở Cấm Khê.

- Kết quả: Cuộc Khởi nghĩa bị Thất bại.

- Nguyên nhân Thất bại: Lực lượng của ta còn non yếu. Lực lượng của địch mạnh, nhiều mưu kế sảo quyệt.

- Ý nghĩa: Định hướng, mở đường cho cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta.