Lịch sử lớp 8 - Bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Lịch sử lớp 8 - Bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

I. Những sự kiện chính.


 

II. Những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới cận đại.

- Cách mạng Tư bản và sự phát triển của Chủ nghĩa tư bản.
- Sự xâm lược thuộc địa của chủ nghĩa tư bản được đẩy mạnh.\
- Phong trào công nhân quốc tế bùng nổ.
- Khoa học kỉ thuật - văn học nghệ thuật đạt nhiều thành tựu.
- Sự phát triển không đều của Chủ nghĩa tư bản dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất.

1. Cách mạng Tư bản và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.

- Lật đổ chế độ phong kiến mở đường cho Chủ nghĩa tư bản phát triển.

- Thành tựu đạt được: Chủ nghĩa tư bản xác lập trên phạm vi toàn thế giới.

- Chế độ phong kiến lỗi thời, lạc hậu_ Chủ nghĩa tư bản phát triển

 Mâu thuẩn giữa Chế độ phong kiến với Chủ nghĩa tư bản.

2. Phong trào công nhân quốc tế bùng nổ

- Cuối thế kỉ XVIII - đầu XIX: Phong trào chưa có tổ chức mang tính tự phát: Phong trào đập phá máy móc…

- Giữa thế kỉ XIX – XX phong trào phát triển, tính chất, quy mô, có sự điều khiển, giác ngộ cách mạng (Quóc tế thứ nhất 1864).

3.  Phong trào giải phóng dân tộc.

- Các phong trào ở Á, Phi, Mĩ-la tinh

 4. Khoa học kỉ thuật - văn học nghệ thuật đạt nhiều thành tựu.

- Những thành tựu về kỉ thuật, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội

5. Sự phát triển không đồng đều của các nước Chủ nghĩa tư bản.

- Chiến tranh thế giới thứ nhất.