Lịch sử lớp 8 - Bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

Lịch sử lớp 8 - Bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

1. Phong trào phá máy móc và bãi công.

- Bị áp bức bóc lột nặng nề.

- Phải lao động nặng nhọc trong nhiều giờ, tiền lương thấp.

- Cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX giai cấp công nhân đã đấu tranh quyết liệt chống lại Tư sản.

- Hình thức đấu tranh: Đập phá máy móc, bãi công.

* Giai cấp công nhân cần thành lập ra 1 tổ chức công đoàn.

2. Phong trào công nhân trong những năm 1830 - 1840.

- Phong trào công nhân (1830 - 1840) phát triển mạnh, đấu tranh quyết liệt, thể hiện sự đoàn kết, tính chính trị độc lập của công nhân.

* Nguyên nhân thất bại:

- Bị đàn áp mạnh.

- Chưa có lí luận cách mạng.

- Rời rạc, lẻ tẻ, chưa đoàn kết.