Chương I: Cách Mạng Tháng Mười Nga Năm 1917 Và Công Cuộc Xây Dựng Chủ Nghĩa Xã Hội Ở Liên Xô (1921-1941)

Chương I: Cách Mạng Tháng Mười Nga Năm 1917 Và Công Cuộc Xây Dựng Chủ Nghĩa Xã Hội Ở Liên Xô (1921-1941)

Lịch sử lớp 8 - Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

Lịch sử lớp 8 - Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

Lịch sử lớp 8 - Bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

Lịch sử lớp 8 - Bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)