Lịch sử lớp 8: Bài 10: Trung Quốc giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Lịch sử lớp 8: Bài 10: Trung Quốc giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

I. Trung Quốc bị các nước đế quốc chia xẻ.

* Nguyên nhân.

- Cuối thế kỉ XIX triều đình phong kiến Mãn Thanh khủng hoảng suy yếu.

 * Diễn biến.

- Tháng 6/1840 các nước đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mĩ, Nhật, Nga đã xâu xé xâm chiếm nhiều vùng Trung Quốc.

 * Kết quả.

- Trung Quốc trở thành nước 1/2 thuộc địa, 1/2 phong kiến.

II. Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.

 * Nguyên nhân.

- Sự xâu xé, xâm lược của các nước đế quốc.

- Sự hèn nhát của triều đình Mãn Thanh.

* Diễn biến.

- Cuối thế kỉ XIX - đầu XX nhiều phong trào chống đế quốc, phong kiến nổ ra ở Trung Quốc.

+ Cuộc vận động Duy Tân.

+ Phong trào Nghĩa hòa đoàn.

+ Phong trào Thái Bình Thiên Quốc.

* Kết quả: Thất bại.

* Nguyên nhân thất bại.

-   Quân, dân thiếu, yếu.

-   Liên quân mạnh.

- Sự thỏa hiệp của triều đình Phong kiến.

* Ý nghĩa: Phong trào mạng tính dân tộc, thúc đẩy nhân dân tiếp tục cuộc đấu tranh chống đế quốc.

III. Cách mạng Tân Hợi (1911)

- Tôn Trung Sơn (1866–1925) là người quyết định thành lập Trung Quốc đồng minh.

 * Diễn biến.

- 10/10/1911 khởi nghĩa Vũ Xương thắng lợi.

- 29/12/1911 lập nền Công hòa do Tông Trung Sơn là tổng thống lâm thời.

- 2/1912 cách mạng Tân Hợi thất bại.

* Nguyên nhân thất bại.

- Tư sản lãnh đạo thương lượng với Triều đình Mãn Thanh.

- Thỏa hiệp với các nứơc đế quốc.

* Tính chất: Đây là cuộc cách mạng Tư sản không triệt để.

* Ý nghĩa.

- Tạo điều kiện cho Chủ nghĩa tư bản phát triển.

- Ảnh hưởng đến phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á