Lịch sử lớp 8 - Bài 11: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Lịch sử lớp 8 - Bài 11: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

I. Quá trình xâm lược của Chủ nghĩa thực dân ở các nước Đông Nam Á,

- Đông Nam Á là vùng có vị trí chiến lược quan trọng, giàu tài nguyên, chế độ phong kiến suy yếu.

- Từ nửa sau thế kỉ XIX, tư bản phương Tây đẩy mạnh xâm lược các nước Đông Nam Á (Trừ Xiêm):

+ Anh: Ma Lai, miến Điện

+ Pháp: Việt Nam, Lào, Căm Pu Chia

+ Tây Ban Nha, Mĩ: Phi-lip-pin.

+ Hà Lan, Bồ Đào Nha: In-đô-nê-xi-a.

- Cuối thế kỉ XIX Tư bản phương Tây hoàn thành xâm lược Đông Nam Á.

 II. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.

 * Nguyên nhân.

- Chính sách thống tri và bóc lột của chủ nghĩa thực dân tàn bạo.

- Mâu thuẩn gay gắt.

 * Mục tiêu chung.

- Giải phóng dân tộc thoát khỏi sự thống trị của chủ nghĩa thực dân.
 

* Nguyên nhân thất bại.

- Lực lượng của xâm lược còn mạnh.

- Chính quyền làm tay sai.

- Thiếu tổ chức lãnh đạo, đoàn kết