HÓA 8 - Bài 8: Bài luyện tập 1

HÓA 8 - Bài 8: Bài luyện tập 1

I. Kiến thức cần nhớ:

1. Sơ đồ về mối quan hệ giữa các khái niệm:


 

2. Tổng kết về chất, nguyên tử và phân tử:

a) Mỗi chất có những tính chất nhất định , chất được tạo nên từ nguyên tử

b) Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ trung hòa về điiện ,gồm hạt nhân và lớp vỏ

- Nguyên tử cùng số p gọi là nguyên tố hoá học.

Nguyên tử khối là khối lượng nguyên tử tính bằng đvc

 c) Phân tử ...

N

g

u

y

e

n

t

U

 

h

o

n

h

o

p

 

h

a

t

n

h

a

n

e

l

e

c

t

r

o

n

 

p

r

o

t

o

n

 

n

g

u

y

e

n

t

o

Từ chìa khoá là : PHÂN TỬ

II. Bài  tập:

* BT 1,2 trang 30-31

* BT1:     Giải:

a, KLNT oxi là: 16 đvC.

  - Gọi hợp chất là:   XH4.

Ta : XH4 = 16 đvC.

              X + 4.1 = 16 đvC.

              X = 16 -4 = 12 đvC.

Vậy X là Cac bon, hiệu: C.

b, CTHH của hợp chất là CH4.

KLPT CH4 = 12 + 4.1 = 16 đvC.

KL nguyên tử C = 12 đvC.

Vậy:

 

* BT2:( trang 31)

Giải:

a, Gọi CTPT hợp chất là: X2O.

    Biết H2 = 2 đvC, mà X2O nặng hơn phân   tử Hiđro 31 lần, nên: X2O = 2.31= 62 đvC.

 b,  X2O = 2.X + 16 = 62 đvC.

         

    Vậy X là Natri, kí hiệu: Na.