HÓA 8 - Bài 6: Đơn chất và hợp chất - Phân tử

HÓA 8 - Bài 6: Đơn chất và hợp chất - Phân tử

I. Đơn chất:

1. Đơn chất?

v Định nghĩa: Đơn chất do 1 nguyên tố hoá học cấu tạo nên.

v Gồm 2 loại đơn chất :

·        Kim loại.

Đơn chất kim loại: Dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim.

·        Phi kim.

Đơn chất phi kim: Không dẫn điện, dẫn nhiệt, không ánh kim.

2. Đặc điểm cấu tạo:

-         Đơn chất KL: Nguyên tử sắp xếp khít  nhau theo một trật tự xác định.

-         Đơn chất PK: Nguyên tử liên kết với nhau theo một số nhất định (Thường là 2).

II. Hợp chất:

1. Hợp chất?

v Định nghĩa: Hợp chấtnhững chất tạo nên từ 2 NTHH trở lên.

-         Hợp chất gồm:

·        Hợp chất :

     H2O, NaOH, NaCl, H2SO4....

·        Hợp chất hữu cơ:

     CH4 (Mê tan), C12H22O11 (đường),

     C2H2 (Axetilen), C2H4 (Etilen)....

2. Đặc điểm cấu tạo:

Trong hợp chất: Nguyên tố liên kết với nhau theo một tỷ lệ và một thứ tự nhất định

III. Phân tử:

1.Định nghĩa:

Định nghĩa:  Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hoá học của chất.

2. Phân tử khối:

Định nghĩa: PTK là khối lượng của 1 phân tử tính bằng đvc

-         Cách tính PTK

PTK của một chất = tổng nguyên tử khối của các nguyên tử trong phân tử chất đó

VD:O2 = 2.16 = 32 đvC

       Cl2 = 71 đvC.

       CaCO3 = 100 đvC 

       H2SO4 = 98 đvC.