HÓA 8 - Bài 9: Công thức hóa học

HÓA 8 - Bài 9: Công thức hóa học

I.            Công thức hoá học của đơn chất:

-          CT chung của đơn chất là : Ax

Trong đó : A là KHHH của nguyên tố

                   x là chỉ số

x thể1 , 2,3 .... nếu x=1 thì không cần viết

-         Đối với đơn chất kim loại n thường là 1

-         Đối với đơn chất kim n thường là 2 trừ S, C, P,Si ,..

II.            Công thức hoá học của hợp chất:

-                     Công thức hoá học của hợp chấtgồm hiệu của những nguyên tố tạo ra chất, kèm theo chỉ sốchân.

Tổng quát:               AxBy

                            A xB yCz

Ví dụ:             H2O, CO2, NaCl.

Lưu ý: CaCO3 thì CO3 là nhóm nguyên tử.

III.            Ý nghĩa của công thức hoá học:

Mỗi công thức hoá học chỉ 1 phân tử của chất cho biết:

-         Nguyên tố nào tạo ra chất.

-         Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 phân tử chất.

-         Phân tử khối của chất.