HÓA 8 - Bài 17: Bài luyện tập 3

HÓA 8 - Bài 17: Bài luyện tập 3

1.Kiến thức cần nhớ:

Cách lập phương trình hoá học:3 bước.

-         Viết sơ đồ của pư, gồm CTHH của các chất pư và sản phẩm.

-         Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố bằng cách chọn các hệ số thích hợp điền vào trước các CTHH.

-         Viết PTHH.

Lưu ý: Khi chọn hệ số cân bằng:

·        Khi gặp nhóm nguyên tố -> Cân bằng nguyên cả nhóm.

·        Thường cân bằng nguyên tố có số nguyên tử lẻ cao nhất bằng cách nhân cho 2,4…

·        Một nguyên tố thay đổi số nguyên tử ở 2 vế PT, ta chọn hệ số bằng cách lấy BSCNN của 2 số trên chia cho số nguyên tử của nguyên tố đó.

2.Vận dụng:

Bài tập 1:

a.Zn + 2HCl  ® ZnCl2 + H2­

b. 2Al + 3CuCl2 ® 2AlCl3 + 3Cu¯

Bài tập 2: Đáp án D đúng.

Vì: Trong phản ứng hoá học phân tử biến đổi, còn nguyên tử giữ nguyên.

Nên tổng khối lượng các chất được bảo toàn.

Bài tập 3:

Giải:

b.Theo định luật bảo toàn khối lượng:

Bài tập 4:

a.  2Al + 6HCl à 2AlCl3 + 3H2 .

b. Theo định luật bảo toàn khối lượng:

      mAl + mHCl = mAlCl3 + mH2

C.  mAl = mAlCl3 + mH2 - mHCl

= 6,8 + 0,2 – 2,3 = 4,7(g)

Bài tập5

a)       4Na    +    O2   à   2 Na2O    

b)       2KClO3     à   2KCl    +   3 O2

c)       CuO   +  H2   à   Cu    +    H2O