HÓA 8 - Bài 14: Bài thực hành 3

HÓA 8 - Bài 14: Bài thực hành 3

I.      Tiến hành thí nghiệm:

1.Thí nghiệm 1: Hoà tan và đun nóng kali pemanganat (thuốc tím)

+ Ống 1: Chất rắn tan hết -> Hiện tượng vật lý.

+ Ống 2: Chất rắn không tan hết, lắng xuống đáy ống nghiệm , dung dịch từ màu tím chuyển thành màu xanh -> Hiện tượng hóa học.

- Phương trình chữ:

2.Thí nghiệm 2: Thực hiện phản ứng với canxi hiđroxit.

* Nhận xét:

- Ống 1:Không có hiện tượng.

- Ống 2: Có PƯHH xãy ra. Nước vôi trong bị đục (Có chất rắn tạo thành).

- Phương trình chữ:

Cacbon đioxit +  Canxi hiđroxit -> Canxi cacbonat + Nước

* Nhận xét:

+ Ống 1: Không có hiện tượng.

+ Ống 2: Có phản ứng hoá học xảy ra. Có chất rắn không tan trong nước.

- Phương trình chữ:

Natri cacbonat + Canxi hiđroxit -> Canxi cacbonat +  Natri hiđroxit.

II.      Bản tường trình:

- Học sinh viết và nộp bản tường trình.