HÓA 8 - Bài 3: Bài thực hành 1

HÓA 8 - Bài 3: Bài thực hành 1

BÀI 3 BÀI THỰC HÀNH 1

TÍNH CHẤT NÓNG CHẢY CỦA CHẤT -  TÁCH CHẤT TỪ HỖN HỢP.

I. Một số quy tắc an toàn, cách sử dụng dụng cụ, hoá chất trong phòng thí nghiệm:

1. Một số quy tắc an toàn:

Mục I Trang 154 sgk.

2. Cách sử dụng hoá chất:

Mục II Trang 154 sgk.

Thao tác lấy hoá chất lỏng, tắt đèn cồn, đun chất lỏng trong ống nghiệm...

3. Một số dụng cụ và cách sử dụng:

Mục III Trang 155 sgk.

II. Tiến hành thí nghiệm:

1. Thí nghiệm 1:

v Theo dõi nhiệt độ nóng chảy của S và parafin:

-         parafin  có nhiệt độ nóng chảy: 42oC

-         Khi nước sôi S vẫn chưa nóng chảy.

-         S có nhiệt độ nóng chảy: 113 oC.

-         Nhiệt độ n/c S > nhiệt độ n/c parafin.

v Các chất khác nhau có thể nhiệt độ nóng chảy khác nhau. -> giúp ta nhận biết chất này với chất khác

2.Thí nghiệm 2:

v Tách riêng chất từ hỗn hợp muối ăn và cát:

-         So sánh chất rắn ở đáy ống nghiệm với muối ăn ban đầu?

-         Đun nước đã lọc bay hơi.

-         Nước bay hơi thu được muối ăn.