HÓA 8 - Bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng

HÓA 8 - Bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng

1.Thí nghiệm :

(Sgk).

* Kết luận: Tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng của các chất tạo thành sau phản ứng.

2. Định luật :     

* Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng.

- Phương trình phản ứng:

Bari clorua + Natri sunfat ® Bari sunfat +   Natri clorua.

* Giải thích định luật : Trong phản ứng hoá học: diễn ra sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử làm cho phân tử chất này biến đổi thành phân tử chất khác còn số nguyên tử của mỗi nguyên tố giữ nguyên và khối lượng của các nguyên tử không đổi. Vì vậy tổng khối lượng của các chất được bảo toàn

3. áp dụng:

* Tổng quát:

    A + B → C + D

Ta :

mA +  mB   =   mC   +  mD

mbari clurua  + mnatri sunfat  = mbarisunfat + mnatri clorua

* VD:

a.Phương trình chữ:

b. Theo Định luật bảo toàn khối lượng ta :

 mphot pho  + moxi= mđi phot pho penta oxit