HÓA 8 - Bài 22: Tính theo phương trình hóa học

HÓA 8 - Bài 22: Tính theo phương trình hóa học

1.      Bằng cách nào tìm được khối lượng chất tham gia sản phẩm:

v Các bước giải:

-         Đổi số liệu đầu bài. Tính số mol của chất đầu bài cho.

-         Lập phương trình hoá học.

-         Dựa vào số mol chất đã biết để tính số mol chất cần tìm.

-         Tính m  .

v dụ :

 - Số mol Zn tham gia phản ứng.

                         

b. Số mol ZnO tạo thành:


Khối lượng ZnO thu được:

              mZnO  = 0,2 . 81 = 16,2g

Bài tập 3 (a, )SGK/75.

   - Phương trình hoá học:


a.    - Số mol CaO điều chế được là:

 nCaO = 11,2 : 56 = 0,2 mol.

- Theo phương trình hoá học ta có:

   nCaCO3 = nCaO = 0,2 ( mol )

→ mCaCO3  =  100 . 0,2 = 20 g

Vậy cần dùng 20 g CaCO3 để tạo ra 11,2 g CaO.

Bài tập 1b SGK/75.

b. – Phương trình hoá học:

   Fe  + 2 HCl ® FeCl2  + H2

 - Số mol Fe tham gia phản ứng:

   nFe =  2,8 : 56 = 0,05 ( mol )

  - Theo phương trình hoá học:

nHCl  = 2 nFe =2. 0,05 = 0,1 ( mol )

 -Khối lượng HCl cần dùng:

  mHCl  = n . M = 0,1 . 36,5 = 3,65 ( g ).

Bài tập

 - Phương trình hoá học:

             2R + O2 ® 2RO

Theo ĐLBTKL ta :

mO2 = mRO mR = 8 – 4,8 = 3,2 (g)

- Số mol O2 tham gia phản ứng:

     nO2= 3,2 : 32 = 0,1 mol

-  Theo phương trình phản ứng thì :

    nR  = 2 nO2  = 0,1.2 = 0,2 mol

  - Nguyên tử khối của R là

® MR = m : n = 4,8 : 0,2 = 24 (g)

Vậy kim loại hoá trị II cần tìm là Mg

2.      Bằng cách nào có thể tìm được thể tích chất khí  tham gia và sản phẩm:

v Các bước giải:

-         Đổi số liệu đầu bài. Tính số mol của chất mà đầu bài cho.

-         Lập phương trình hoá học.

-         Dựa vào số mol chất đã biết để tính số mol chất cần tìm.

-         Tính V.

v Ví dụ 1:

 - Số mol Zn tham gia phản ứng.

                         

b.Tính thể tích oxi đã dùng:

        

v Ví dụ 2:

       

theo PT : nO2 = 2nCH4  =  2 . 0,05 = 0,1 mol

               nCO2 = nCH4  =  0,05 mol

VO2  = 0,1 . 22,4 = 2,24 l

VCO2  = 0,05 . 22,4 = 1,12 l

 Bài tập 1:

a.         
        

            4P       +  5O2     ® 2P2O5

             4mol       5mol        2mol

          0,1mol         x                y 

               

Bài tập 2:


* Theo phương trình:

     Cứ 4mol Al cần 3mol O2

           a mol  ...........0,6molO2.