HÓA 8 - Bài 7: Bài thực hành 2

HÓA 8 - Bài 7: Bài thực hành 2

BÀI 7 BÀI THỰC HÀNH 2:

SỰ LAN TOẢ CỦA CHẤT

1.      Thí nghiệm sự lan tỏa của amoniac

-         Nêu mục tiêu, các bước tiến hành thì nghiệm   

Lắp dụng cụ và hoá chất theo hướng dẫn của giáo viên.

Lấy 2 ống nghiệm , ống 1 đựng dung dịch  amoniac và ống 2 khô.

Ống 1 cho giấy quỳ tím vào, quan sát .                         

Ống 2 cho giấy quỳ tím ẩm vào đáy ống nghiệm, đặt ống nghiệm nằm ngang , lấy một ít bông đã tẩm dung dịch amoniac đặt ở miệng ống nghiệm, đậy kín nút cao su vào ống nghiệm                                

Nhận xét :                                                                       

·        Ống nghiệm 1: Làm quỳ tím chuyển màu xanh.

·        Ống nghiệm 2 : Lúc đầu giấy quỳ tím không đổi màu, sau một thời gian giấy quỳ tím chuyển màu xanh . ( khí amoniac lan tỏa tới giấy quỳ tím)                                                        
Nhận xét : Trong ống nghiệm 2 khí amoniac đã lan toả từ bông sang giấy quỳ tím ẩm, khí này tan vào nước có trong giấy quỳ tím tạo thành dung dịch amoniac nên làm giấy quỳ chuyển màu xanh

2.      Thí nghiệm sự lan toả của kalipemanganat.

-   Đại diện một nhóm nêu mục tiêu các bước tiến hành thí nghiệm. Các nhóm còn lại bổ sung.

Tiến hành thí nghiệm theo sự hướng dẫn của giáo viên .             

·        Quan sát và nhận xét hiện tượng :                                             

·        Cho vào hai cốc nước mỗi cốc một ít hạt kalipemanganat. 

Cốc 1 dùng đũa thuỷ tinh khuấy đều.                                         

Cốc 2 để yên, quan sát.                                                              

- Nhận xét:                                                                                

·    Cốc 1 : Khi khuấy kalipemanganat tan nhanh vào nước làm toàn bộ nước trong dung dịch chuyển màu tím.                                                                 

·        Cốc 2 :   Quan sát ta thấy màu tím từ các hạt thuốc tím lan toả dần lên trên. 

3.      Lập bản tường trình

Làm bản tường trình thí nghiệm theo mẫu sau:

Stt

Tên TN

Tiến hành

Hiện tượng

1

 

 

 

2