HÓA 8 - Bài 18: Mol

HÓA 8 - Bài 18: Mol

1.      Mol là gì ?   (n)  

Định nghĩa: Mol là lượng chất chứa 6.1023 nguyên tử hoặc phân tử chất đó.

Con số 6.1023 gọi là số Avogadro và được ký hiệu là N).

Ví dụ:

-         2 vd sgk.

-         1 mol nguyên tử H chứa N= 6.1023 ngtử H 

-         3 mol nguyên tử H có chứa 3N= 3.6.1023 H

-         1 mol phân tử  H2    N= 6.1023 H2

-         5 mol phân tử  H2  5N= 5.6.1023 H2

-         4 mol phtử H2O có 4N= 4.6.1023 H2O

-         1 mol nguyên tử Al chứa N= 6.1023 ngtử Al 

Bài tập 1:

·        Đáp án a đúng.

·        Đáp án c đúng.

2.      Khối lượng mol là gì?

Khái niệm: (sgk).

Ký hiệu là M.

Ví dụ:

Chất

PTK

LK mol

O2

32 dvc

32 gam

CO2

44dvc

44 gam

H2O

18 dvc

18 gam

Khối lượng mol(nguyên tử, phân tử) của 1 chất có cùng số trị với nguyên tử khối hoặc phân tử khối của chất đó.

3.      Thể tích mol của chất khí là gì?

-         Thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi N phân tử của chất khí đó.

-         1 mol của bất kỳ chất khí nào (ở cùng điều kiện to , áp suất) đều chiếm những thể tích bằng nhau.

-         ĐKTC: V bất kỳ chất khí nào cũng bằng 22,4 lít.