Địa lý lớp 6 - Bài 22: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố gây ảnh hưởng đến sự phân bố động, thực vật trên Trái Đất.

Địa lý lớp 6 - Bài 22: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố gây ảnh hưởng đến sự phân bố động, thực vật trên Trái Đất.

1. Lớp vỏ sinh vật.

- Các sinh vật sống trên bề mặt Trái Đất tạo thành một lớp liên tục tạo thành lớp vỏ sinh vật (sinh vật quyển).

2. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực động vật.

a. Đối với thực vật.

- Thực vật chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của các yếu tố tự nhiên như khí hậu, địa hình, đất đai.

b. Đối với động vật.

- Khí hậu có sự ảnh hưởng đến sự phân bố động vật nhưng ít hơn só với thực vật.

c. Mối quan hệ giữa thực vật và động vật.

- Thực vật và động vật có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.

3. Ảnh hưởng của con người đối với sự phân bố thực động vật.

a. Tích cực :

-  Làm cho sinh vật phân bố rộng rãi(mang giống cây trồng từ nơi này đến nơi khác)

- Lai tạo giống cây trồng vật nuôi có năng xuất chất lượng cao

b. Tiêu cực:

- Phá rừng làm cho nhiều loài động vật mất nơi cư trú, nhiều loài cây cạn kiệt, và tuyệt chủng...

- Gây ô nhiễm môi trưòng do phát triển công nghiệp, tăng dân sô...thu hệp môi trường sống của sinh vật.