Địa lý lớp 6 - Bài 3: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lý.

Địa lý lớp 6 - Bài 3: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lý.

1. Phương hướng trên bản đồ.

- Muốn xác định phương hướng trên bản đồ, chúng ta cần phải dựa vào các đường kinh tuyến, vĩ tuyến.

- Phía trên của đường kinh tuyến chỉ hướng bắc, đầu dưới chỉ hướng nam, đầu bên phải của vĩ tuyến chỉ hướng đông, đầu bên trái của vĩ tuyến chỉ hướng tây.

2. Kinh độ, vĩ độ, toạ độ địa lí.

- Kinh độ của một điểm là khoảng cách tính bằng số độ từ kinh tuyến đi qua điểm đó đến kinh tuyến gốc.

- Vĩ độ của một điểm là khoảng cách tính bằng số độ từ vĩ tuyến đi qua điểm đó đến vĩ tuyến gốc.

- Tọa độ địa lý cuả một điểm là kinh độ, vĩ độ của điểm đó.

- Cách viết:

  Điểm C  (20° T, 10°  B)