Địa lý lớp 6 - Bài 15: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí

Địa lý lớp 6 - Bài 15: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí

 

1. Thời tiết và khí hậu.

- Thời tiết là sự biểu hiện của các hiện tượng khí tượng của một địa phương trong một thời gian ngắn.

-  Khí hậu là sự lặp đi lặp lại tình hình thời tiết của một địa phương trong nhiều năm.

2. Nhiệt độ không khí và cách đo nhiệt độ không khí.

- Nhiệt độ không khí là độ nóng, lạnh của không khí.

- Đo nhiệt độ bằng nhiệt kế.

3. Sự thay đổi nhiệt độ của không khí.

a. Nhiệt độ không khí trên biển và trên đất liền.

b. Nhiệt độ không khí thay đổi theo độ cao.

c. Nhiệt độ không khí thay đổi theo vĩ độ.