Địa lý lớp 6 - Bài 8: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa

Địa lý lớp 6 - Bài 8: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa

1. Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất.


- Các địa điểm ở nửa cầu Bắc và Nam có hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau theo vĩ độ.

- Các địa điểm nằm trên đường xích đạo quanh năm lúc nào cũng có ngày đêm dài ngắn như nhau.

2. Ở hai miền cực số ngày có ngày, đêm dài suốt 24 giờ.

- Ngày 22/6 tại vĩ tuyến 66°33'B cả ngày dài suốt 24h

- Ngày 22/12 vĩ tuyến 66°33'B cả đêm dài suốt 24h và vĩ tuyến 66°33'N ngày dài suốt 24h.

- Vĩ tuyến 66°33'B, N là đ­ường giới hạn rộng nhất của vùng cả ngày, đêm dài suốt 24h gọi là đường vùng cực

+ Tại vĩ tuyến 66°33'B  mọi năm đều có:  

- 1 ngày dài suốt 24h (22/6).

- 1 ngày đêm dài suốt 24h 22/12 ( Nam bắc cực ng­ược lại).

+ Càng về 2 cực thời gian là ngày hoặc đêm càng kéo dài hơn. 2 điểm cực có đêm, ngày dài 6 tháng.