Địa lý lớp 6 - Bài 21: Đất. Các nhân tố hình thành đất

Địa lý lớp 6 - Bài 21: Đất. Các nhân tố hình thành đất

1. Lớp đất trên bề mặt các lục địa.

- Lớp vật chất mỏng, vụn, bở bao phủ trên bề mặt các lục địa gọi là lớp đất hay thổ nhưỡng.

2. Thành phần và đặc điểm của thổ nhưỡng.

* Thành phần:

Gồm hai thành phần chính là: Thành phần khoáng và thành phần hữu cơ

3. Các nhân tố hình thành đất.

- Các nhân tố quan trọng hình thành đất là: đá mẹ, sinh vật và khí hậu.