Địa lý lớp 6 - Bài 13: Các mỏ khoáng sản

Địa lý lớp 6 - Bài 13: Các mỏ khoáng sản

 

1. Các loại khoáng sản.

- Khoáng sản là những tích tụ tự nhiên các khoáng vật và đá có ích, được con người khai thác và sử dụng.

* Phân loại khoáng sản theo công dụng:

- Dựa theo tính chất và công dụng khoáng sản được chia thành 3 nhóm:

+ Khoáng sản năng lượng

+ Khoáng sản kim loại

+ Khoáng sản phi kim loại

2. Các mỏ khoáng sản nội sinh và ngoại sinh.

- Những nơi tập trung khoáng sản thì gọi là mỏ khoáng sản.

- Tài nguyên K/S là tài nguyên không vô tận nên cần: Khai thác phải hợp lí, Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.