Chương 3: QUANG HỌC

Chương 3: QUANG HỌC

Bài 40: HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG

Bài 40: HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG

Bài 42: THẤU KÍNH HỘI TỤ

Bài 42: THẤU KÍNH HỘI TỤ

Bài 43: ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH HỘI TỤ

Bài 43: ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH HỘI TỤ

Bài 44: THẤU KÍNH PHÂN KỲ

Bài 44: THẤU KÍNH PHÂN KỲ

Bài 45: ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH PHÂN KÌ

Bài 45: ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH PHÂN KÌ

Bài 47: SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNH

Bài 47: SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNH

Bài 48: MẮT

Bài 48: MẮT

Bài 49: MẮT CẬN VÀ MẮT LÃO

Bài 49: MẮT CẬN VÀ MẮT LÃO

Bài 50: KÍNH LÚP

Bài 50: KÍNH LÚP

Bài 52: ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU

Bài 52: ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU

Bài 53: SỰ PHÂN TÍCH ÁNH SÁNG TRẮNG

Bài 53: SỰ PHÂN TÍCH ÁNH SÁNG TRẮNG

Bài 55: MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU

Bài 55: MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU

Bài 56: CÁC TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG

Bài 56: CÁC TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG

Bài 57: THỰC HÀNH: NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC VÀ ÁNH SÁNG KHÔNG ĐƠN SẮC BẰNG ĐĨA CD

Bài 57: THỰC HÀNH: NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC VÀ ÁNH SÁNG KHÔNG ĐƠN SẮC BẰNG ĐĨA CD

Bài 58: TỔNG KẾT CHƯƠNG III: QUANG HỌC

Bài 58: TỔNG KẾT CHƯƠNG III: QUANG HỌC